Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na ławników sądów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.  Wszystkich chętnych spełniających wymagania ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych  powszechnych w kadencji 2020-2023.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • jest nieskazitelnego charakteru,

 • ukończył 30 lat,

 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania,

 • co najmniej od roku,

 • nie przekroczył 70 lat,

 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 • do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba

 • wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy

 • na drogę postępowania sądowego,

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem

 • przestępstw i wykroczeń,

 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 • duchowni,

 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

 • funkcjonariusze Służby Więziennej,

 • radni gminy, powiatu i województwa.

 • Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,

 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie

 • przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących

 • stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma

obowiązek dołączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

(Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia)

5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;

6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez

stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia;

7) do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest

pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

 

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 r.

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami można składać w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, przy ul. Sudeckiej 29, budynek B, II piętro, p. nr 60, w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj.:

- poniedziałek - środa, w godz.: od 7:30 do 15:30

- czwartek, w godz.: od 7:30 do 16:30

- piątek, w godz.: od 7:30 do 14:30,

lub przesłać listownie na adres: Rada Miejska Jeleniej Góry, ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra, z dopiskiem na kopercie: WYBORY ŁAWNIKÓW.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacje związane z wyborem ławników udzielane są w Biurze Rady Miejskiej,

tel.: 75 75 46 111

Wybory ławników na kadencję 2020-2023, odbędą się w możliwie najszybszym terminie na sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry, nie później niż do końca października 2019 r.

WZORY DOKUMENTÓW:

KARTA ZGŁOSZENIA

LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA

OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ KANDYDATA:

OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE DODATKOWE

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

 

30.05.2019

 

Kalendarz FB