NGO

Konsultacje projektu: Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z NGO i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach projektu

"Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok".

Projekt Programu udostępniony jest:

- na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra - www.jeleniagora.pl

- w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.jeleniagora.pl

- w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Pl. Ratuszowy 58 pok. 1 oraz w miejscach przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń w godzinach pracy Urzędu.

Propozycje, opinie i uwagi do projektu Programu można przekazywać na formularzu konsultacji w terminie do dnia 18 października 2016 r. do godz. 15:30:

- osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra lub

- drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl


 

Projekt Programu na 2017 rok


 
-odnośnik BIP-

Grupa:

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone na realizację zadań administarcji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku.

 
 
 link na BIP

Grupa:

Otwarty konkurs ofert na prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku.

 
 
link do BIP

Grupa:

TPD dla dzieci w dniu ich święta 2019

W dniu 01.06.2019r. w kinie LOT po raz kolejny odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka dla 100 dzieci z Jeleniogórskich Szkół Podstawowych, w ramach realizowanego projektu „Mamo, tato zabierz mnie do kina”. Dzieci zostały obdarowane słodkościami i gadżetami oraz uczestniczyły w projekcji filmu pt. „Praziomek”. W organizacji imprezy pomocni byli wolontariusze z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze.

Organizatorzy: Koło Środowiskowe Nr 1 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jeleniej Górze wspólnie z kinem LOT.

Grupa:

Sudecka Konferencja Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Konfliktów mały grant

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

Oferta: Sudecka Konferencja Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Konfliktów.

Grupa:

Najczęściej popełniane błędy w złożonych ofertach na wykonanie zadania publicznego

Materiał przygotowany jest na podstawie 547 ofert złożonych na otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Wydział Sportu, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

Grupa:

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw zaprasza

NAZWA PROGRAMU: Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw
CELE PROGRAMU: wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań adresowanych do mieszkańców Dolnego Śląska. Program ma za zadanie wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.

JAKIE DZIAŁANIA SĄ FINANSOWANE: działania z dowolnej ze sfer pożytku publicznego (min. wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, ekologii, promocji i organizacji wolontariatu, na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego)

DATY NABORÓW W 2019 I OKRES REALIZACJI DZIAŁAŃ: 1.03.2019-16.03.2019 / realizacja: 23.04-23.07.2018

WYSOKOŚĆ DOTACJI: mikrodotacje/środki na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć do 5000 zł
DLA KOGO: młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe z województwa dolnośląskiego
KONTAKT: maile: dfmi@maleinicjatywy.pl / dfmi@sektor3.wroclaw.pl /
maleinicjatywy@tratwa.org telefony: 699 858 391 (DFOP) / 733 444 172 (UMBRELLA) / 798 631 005
(TRATWA)

STRONA WWW: www.maleinicjatywy.pl 
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE: www.facebook.com/maleinicjatywy

OPERATORZY: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa", Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella"

Grupa:

Wspieraj lokalnie - rozlicz PIT i przekaż 1%

 

Poniżej przekazujemy Państwu dostęp do bezpłatnego programu rozliczeniowego PIT - PITax.pl Łatwe podatki - który ułatwi skuteczne pozyskiwanie 1% podatku na rzecz lokalnych OPP


 Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


 

Grupa:

Jubileuszowa edycja Zielonej Ławeczki

Gorąco zapraszamy do udziału w V jubileuszowej edycji konkursu grantowego "Zielona Ławeczka"! Zbierzcie grupę sąsiadów, wspólnie stwórzcie projekt zazielenienia wybranego terenu na swoim osiedlu i złóżcie wniosek. Macie szansę na zdobycie grantu w wysokości do 1200 zł i nagrody rzeczowej w postaci ławki parkowej.

Wszystkie projekty będą oceniane przez partnerów merytorycznych konkursu z katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wszelkie informacje dotyczące udziału znajdują się w zakładce Plan Działań. Na wnioski o grant, składane drogą elektroniczną, czekamy do 17 maja br. 

W projekcie mogą brać udział mieszkańcy otwartych osiedli, zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorząd z miast powyżej 10 tys. mieszkańców.

więcej informacji na stronie: www.zielonalaweczka.pl

 

Grupa:

Subscribe to RSS - NGO

 

Kalendarz FB